This week we'll EXPLORE: Stichting Viskeuringsinstitituut (VKI)

This week we'll EXPLORE: Stichting Viskeuringsinstitituut (VKI)
Nov
17
Sat

Op 5 maart 2007 werd de Stichting Viskeuringsinstituut (VKI) opgericht en aangewezen door het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) als de bevoegde autoriteit in Suriname voor de controle op de naleving van de Viskeuringswet en haar uitvoeringsregelingen.

De Stichting Viskeuringsinstituut(VKI) is een rechtspersoon naar Surinaams recht. Ze is een privaatrechterlijke en zelfstandige organisatie.

Missie
Het Viskeuringsinstituut is de bevoegde autoriteit voor het waarborgen van de kwaliteit van visserijproducten conform de geldende wettelijke eisen.

Visie
Het Viskeuringsinstituut streeft ernaar om als de bevoegde autoriteit in Suriname voor visserij- en aquacultuurproducten erop toe te zien, dat de consument steeds verzekerd is van een veilig en kwalitatief verantwoord product.

Kerntaken
De taken van het VKI zoals opgenomen in de Viskeuringswet (S.B. 2000 no.107) en haar besluiten:

  • het vaststellen van kwaliteitsnormen met betrekking tot visserijproducten;
  • het uitvoeren van de nodige keuringen en controles ter verzekering van de kwaliteit van visserijproducten;
  • het registreren van aanvoercentra en kwekerijen van aquacultuurproducten, evenals de erkenning van inrichtingen;
  • het verstrekken van keuring- en gezondheidscertificaten;
  • het opleiden of laten opleiden van kwaliteitsmanagers, hun assistenten en andere personeel, nodig voor het correct uitvoeren van de taken van het VKI;
  • het opstellen en uitvoeren van de nodige monitoringsprogramma’s op landelijk niveau, betreffende alle mogelijke oorzaken die de kwaliteit van visserijproducten in gevaar zouden kunnen brengen.

Keuring en Controle
Het uitvoeren van keuringen en controles ter verzekering van de kwaliteit van visserijproducten behoort tot één van de taken van het VKI zoals is opgenomen in artikel 6 van de Viskeuringswet (S.B. 2000 no.107).

Afdeling Laboratorium
Het VKI-laboratorium verricht chemische en microbiologische analyses ten behoeve van de verplichte officiële controle op de kwaliteit van visserijproducten evenals analyses op aanvraag van private productiebedrijven, ondernemingen of andere organisaties. Het laboratorium tracht haar werkzaamheden uit te voeren conform de ISO 17025 norm om zodoende de klant te garanderen dat er volgens een managementsysteem gewerkt wordt met technisch bekwaam personeel en middelen die geschikt zijn om valide en betrouwbare resultaten te leveren.

Het VKI- laboratorium wordt onderverdeeld in 2 subafdelingen namelijk:

  • het microbiologisch laboratorium
  • het chemisch laboratorium

Het VKI moet er op toezien dat aangevoerde of geproduceerde visserijproducten bij aanlanding of ten laatste vóór hun eerste verkoop onderworpen worden aan een keuring om na te gaan of ze voldoen aan de vastgestelde criteria, opgenomen in de uitvoeringsregelingen van de Viskeuringswet. Tevens moet het VKI door middel van inspecties en controles over waken dat producenten van visserijproducten de vastgestelde wettelijke eisen naleven. De inspecties zijn gebaseerd op Codex/ HACCP controle programma’s.

Samenwerkingen
Voor het doeltreffend uitvoeren van haar taken heeft de Stichting Viskeuringsinstituut nauwe contacten en/ of samenwerkingsverbanden met organisaties en autoriteiten op zowel nationaal, regionaal als internationaal gebied.

Related Information

Browse Categories

more categories

Download our free apps

Your local & international business and travel app on the go!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Suriname is the largest digital guide for locals & tourists in Suriname!

Our logo and all related marks are registered trademarks of SoSu Interactive Advertising NV.
Please visit our corporate site biz.socialsuriname.com for more information on all our services.

We are a faith-based organization - 'As For Me And My House We Will Serve the Lord - (Joshua 24:15)'